Recent Posts

کليد واژه ها : جامعه

, , 1 Comment

طبق ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” هرکس حق دارد که از آزادی فکر،وجدان و مذهب بهره مند شود، این حق متضمن اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای&hellip

Read Post →