Recent Posts

لرد آووبری : حکم بیرحمانه

, , No Comment

۱۱ اوت ۲۰۱۰ لرد آووبری : حکم بیرحمانه هفت دهبر بهائی که که ۲۰ ماه گذشته را در زندان تدسناکم اوین به بسربرده اند سرانجام به ۲۰ سال زندان محکوم گردیدند و اتهامشان سرانجام جاسوسی،…

Read Post →