قائم شهر

قائم شهر: دستگیری شاهین سنائی

, , No Comment

سرویس خبری جامعۀ بهائی (۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱) آخرین خبرها از ایراندر ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱)، آقای شاهین سنائی اهل قائم شهر دستگیر شد http://news.persian-bahai.org/2011021502 منبع

Read Post →