هنر و موسیقی

معلم و دانش آموز بهائی»۰»

, , 11 Comments

اذیّت و آزار دانش آموزان بهائی و اخراج آنان از مدارس بر روی تمام ناظرین حوادث در ایران بسیار واضح و آشکار بوده وهست. دوستی با هنر زیبای خود صحنه ای از این بیرحمی را…

Read Post →