Tagged By احمد زیدآبادی

من از این رنج به کجا شکایت کنم

, , No Comment

منبع: www.kaleme.com چکیده :شاید گفته شود «تفتیش منزل» که این همه برانگیختگی ندارد! این را کسانی می‌گویند که منزل‌شان هرگز مورد تفتیش قرار نگرفته است و گرنه آنها که این تجربه را از سر گذرانده‌اند به…

Read Post →