در باره این پایگاه

دیده بان مطبوعات ایران (iranpresswatch) یک منبع مستقل پژوهشیست که هدفش ثبت مبارزات جامعه بهائیان ایران برای کسب .حقوق حقه مدنی شان می باشد. این پایگاه وابسته به هیچیک از موسسات بهائی نیست. بيشتر بخوانيد…

 

Leave a Reply