بيانيه هيلاری کلينتون، وزير امور خارجۂ آمريکا

, , Leave a comment

ايالات متحده عميقاً نگران ادامۂ‌ آزارهای حکومت ايران نسبت به بهائيان و ساير اقليت‌های دينی در اين کشور است.

اين هفته، هر يک از هفت مدير جامعۂ بهائی، که قريب دو سال بدون رعايت موازين قانونی در بازداشت بودند، به بيست سال زندان محکوم شدند. ايالات متحده صدور اين احکام را به دليل نقض تعهدات ايران در برابر ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی شديداً محکوم می‌کند.

آزادی دين از حقوق اوليۂ پيروان همۂ آئين‌ها و باورها در همه جاست. ايالات متحده به دفاع از آزادی دين در جهان پايبند است و ما جامعۂ بهائيان ايران را از ياد نبرده‌ايم. ما به اعتراض عليه بی‌عدالتی ادامه خواهيم داد و از دولت ايران می خواهيم که بر اساس تعهدات بين‌المللی‌اش حقوق بنيادين همۂ شهروندان اين کشور را محترم بشمارد.

http://news.persian-bahai.org/story/236 منبع

 

Leave a Reply