صدای امریکا: گفتگو با سازگار و نوریزاده در مورد ۲۰ سال زندانی رهبران بهايی

, , Leave a comment

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jtcx5do6-Tw[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=jtcx5do6-Tw منبع

 

Leave a Reply