پارازیت» باروش فکاهی خود پرده از خرافات علیه بهايیان را بر میدارد»

, , Leave a comment

طی گفتگويی با مزه با فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهايی« پارازیت» رفع خرافات متعصبانيیه ای که بر ضد بهايیان شیوع داده شده است را میکند۰ دمتون گرم

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EHko_H-mYfw&feature=related[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=i6vo_ZV1s8k&playnext=1&videos=W8qg1dtlmVM ۱ منبع

http://www.youtube.com/watch?v=EHko_H-mYfw&feature=related ۲ منبع

http://www.youtube.com/watch?v=Qk0noeu17P0&playnext=1&videos=EfN1-XhfsbA ۳ مبع

 

Leave a Reply