نامه سر گشاده – گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش – به اقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه

, , 2 Comments

Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austriaنامه سر گشاده گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش در رابطه با محاکمه رهبران جامعه بهايی که  غیر علنی و بدون حضور هیلت منصفانه و وجود وکلای ایشان برگذار شد و به ۲۰ سال زندانی انان تمام شد۰

جناب اقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه

Austria Medical Professionals for Human Rights in Iran از انجا که طبق گزارشات رسیده, در جریان محاکمه ای که غیر علنی وبدون حضور هیات منصفه و وجود وکلای مدافع بوده است, هیچگونه مدرکی که دال بر محکومیت این افراد باشد, جز همان فرمول عمومی که در باره همه زندانیان سیاسی از جمله تبلیغ علیه نظام وبه مخاطره انداختن امنیت ملی به کار برده میشود, از طرف دادستان ارائه داده نشده است , یقین ما براین است که این افراد همانا به خاطر عقاید دینی وبه جرم بهائی بودن دچار چنین تبعیضات واجحافاتی با چنین مجازات های سنگینی گشته اند, زیرا اگر جز این بود , می بایستی که طبق روال معمول در همه کشور های دموکراتیک جهان که به حقوق انسان ها احترام گذاشته میشود , جلسات دادگاه بصورت علنی و با حضور هیات منصفه وبا شرکت وکلای مدافع متهمین بر گزار میگردید تا همه شهروندان ایرانی میتوانستند از چگونگی اتهامات وارده و همچنین دفاعیات متهمین و وکلای مدافع انان مطلع گردند و با این ترتیب دیگر جای شک وتردید وشبهه ای باقی نمی ماند

در دراینجا لازم می دانیم, چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را که دولت ایران با امضای خود متعهد به اجرای مفاد ان است برای یاد اوری بیاوریم

ماده هیجده از میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

هر کس حق ازادی فکر,وجدان وانتخاب مذهب دارد. این حق شامل ازادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات با انتخاب خود, همچنین ازادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه بطور فرد یاجمعی خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات واجرای اداب واعمال وتعلیمات مذهبی می باشد

ماده نوزدهم

هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت واخافه قرار داد

ماده بیست وششم

کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند وبدون هیچگونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع وبرای کلیه اشخاص حمایت موثر ومتساوی علیه هر نوع تبعیض مخصوصا از حیث نژاد , رنگ ,جنس,زبان,مذهب,عقایدسیاسی و عقاید دیگر, اصل ومنشا ملی یا اجتماعی, مکنت, نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند

ماده چهاردهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر

متهمین باید وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود وارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشند
متهمین مجبور نشوند که علیه خود شهادت داده یا به مجرم بودن خویش اعتراف نمایند

جناب اقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه

با توجه به مطالب ذکر شده, بدیهی است که هیچ یک از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ان در مورد گروه رهبران جامعه بهائیان ایران مراعات نگردیده که هیچ بلکه نقض اشکار وکاملا روشن این مواد بخوبی یه چشم می خورند

علاوه براین لازم به تذکر است که بطور عموم دیگر شهروندان ایرانی نیز بدون کوچکترین بهره مندی از پوشش حقوق مدنی وسیاسی و فقط و فقط بخاطر ت داشتن تقاضاهائی ازجمله ازادی بیان , ازادی اجتماعات وازادی حق انتخاب کردن وانتخاب شدن, گروه گروه وبدون هیچگونه مجوز قانونی دستگیر وروانه زندان ها می گردند ودر انجا همانطور که بخوبی مستحضرید , جهت کسب اعترافات به جرائمی که مرتکب نشده اند, تحت شکنجه و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. طبق اطلاعات غیر قابل انکاری که تا کنون در دست است وشما نیز باید از انها مطلع باشید, تعداد زیادی از زندانیان سیاسی که فقط خواهان ازادی وعدالت های اجتماعی بوده اند در زیر شکنجه سلامتی وجان خودر ا از دست داده اندوکار به جائی رسیده است که پزشکانی که به مناسبت خصلت شغلی ووظایف انسانی که دارند وبه چنین اوضاع واحوالی معترضند دستگیر وروانه زندان می گردنند. از جمله وبه عنوان نمونه می توان از اقای دکتر اکبر کرمی پزشک مقیم شهر قم که بخاطر شرکت در تظاهرات دستگیر و به هشت سال زندان وشش سال تبعید محکوم گردیده است یادبرد

متاسفانه شرایط زندان های ایران چنا ن شرایطی هستندکه در واقع در هیچ مقوله ای نمی گنجد.بازپرسان,زندان بانان واشخاص مسئول بدون هیچگونه احساس مسئولیتی وبدون داشتن کوچکترین بیم از حاصل ظلمی که میکنند وبدون اینکه در برابر روسای خود و قوه قضائیه جواب گوباشند بیداد میکنند و بدون توجه با اینکه جامعه مدنی امروز در اغاز قرن بیست ویکم بسر می برد ودارای قوانین مدرن وانسانی می باشد به زندانیان سیاسی وعقیدتی می تازند وانان را مورد ضرب وشتم وتجاوز جنسی قرار میدهند
در زندان های ایران از درمان وخدمات پزشکی که یکی از حقوق مسلم زندانی است خبری نیست. اغلب زندانیان که در اثر شکنجه اسیب می بینند تحت پوشش پزشکی قرار نمی گیرند

اکنون که بیش از یکسال واندی از برگزاری انتخابات سئوال برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری میگذرد, هنوز که هنوز است تعداد زیادی از جوانان وشهر وندان ایرانی فقط به خاطر اعتراض به جریان این انتخابات وشرکت در تظاهرات مسالمت امیز که حق هر شهروندی است در شرایط سختی در زندان های ایران بسرمی برند .این شرایط چنان سخت وطاقت فرسا هستند که چندی پیش هفده نفر از زندانیان سیا سی مجبور بودند تا برای رسیدگی به خواست های قانونی و مدنی خود دست به اعتصاب غذا بزنند . مسئولین قوه قضائیه باید بدانند واگاه باشند که این حقاق تلخ درداخل زندان های ایران بر کسی پوشیده نمی ماند

جناب اقای صادق لاریجانی

ایران سرزمینی است پهناور ومردمان ان دارای سوابق فرهنگی چند هزار ساله وبس غنی می باشند. یکی از خصایص ویژه وقابل ستایش نیاکان ما که همواره از این مرز وبوم وتمامیت ارضی ان به خوبی دفاع کرده اند همانا تفاهم وتوجه به اداب ورسوم ومعاشرت وبه خصوص احترام به عقاید دینی ومسلکی اقوام گوناگونی بوده است که در این سر زمین زندگی می کرده اند
این خصیصه شایسته وانسانی سبب گردیده بود که با وجود مشگلات تاریخی عدیده تمامیت ارضی ایران بتواند تا کنون دست نخورده باقی و پای برجای بماند

طبیعی است که قائل شدن سیاست تمایز بین شهروندان ایرانی بر مبنی عقاید دینی ومسلکی وقومی شان مو جب می گردد که این همبستگی ویک پارچگی خدشه دار گشته وبا توجه به دندان تیز بعضی از سرا ن قدرت های جهان برای تجزیه ایران , تمامیت ارضی این سرزمین کهن وبا فرهنگ با مخاطرات جدی روبرو گردد. طبیعی است که سیاست بگیر وببند,تبعیض وحبس وشکنجه دیگر اندیشان وطرفداران مذاهب دیگر به هیچ وجه نمی تواند راه حل مناسبی برای جلوگیری از این مخاطرات باشد.

اقای رئیس قوه قضائیه

با توجه به مطالب بالا , ما به عنوان پزشکان وکادر پزشکی ایرانی مقیم ا تریش مدافع حقوق بشر که با وجود فرسنگ ها فاصله از وطن قلبی پر از عشق به ایران و مردمان ازاده وبا فرهنگ ان داریم, از شما به عنوان مسئول قوه قضائیه می خواهیم

با مراعات حقوق شهر وندان وتوجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که دولت ایران باامضای خود متعهد به اجرای مفاد ان می باشد ونیز با توجه به قیول ازادی های فردی واجتماعی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی امده است هرچه زودتر به بگیر وببند ها وشبیخون زدن ها به منازل مسکونی شهروندان خاتمه دهید

زندانیان سیاسی و عقیدتی را که خواستاری جز ازادی بیان وعدالت های اجتماعی وازادی انتخابات وداشتن حق ا نتخاب کردن وانتخاب شدن را نداشته اند هرچه زودتر وبدون قید وشرط ازاد کنید

رهبران گروه بهائیان ایران را که مانند دیگر شهروندان ایرانی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند هر چه زودتر ازاد سازید

اقای دکتر اکبر کرمی پزشک مقیم شهر قم را که جرمی جز شرکت در تظاهرات مسالمت امیز نداشته است, هر چه زودتر از زندان ازادسازید و از ایشان جهت انجام خدمات پزشکی مورد نیاز به هموطنان خود رفع مزاحمت بنمائیذ

با توجه به شکایات زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به بر خورد خشن, غیر انسانی وبدون مسئولیت زندانبانان وافراد مسئول وبا توجه به اخبار وگزارشات حاکی بر اعمال شکنجه وکشتار زندانیان در زیر شکنجه و تجاوز جنسی به انان, موجبات بر کناری ومحاکمه افراد مسئول را هرچه زودتر فراهم اورید

موجبات بازدید یک هیات بین المللی حقوقی را جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و وضع زندان های ایران فراهم اورید

با تقدیم احترامات

ازطرف سازمان پزشکان وکادرپزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر درایران
دکتر علی گوشه – پروفسوردکتر سیروس میرزا ئی-پروفسور دکتر مهرداد باغستانیان

Österreichisch-iranisches medizinisches Personal für Menschenrechte im Iran – Austria
Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
http://www.iran-scientists.net/
Adresse: Postfach 20 A-1097 Wien. Email: [email protected]

—–

Source: http://www.iran-scientists.net/

 

2 Responses

 1. كمال رايكا

  2010/09/13 13:34

  به نظر بنده
  احترام به عقايد ديگران به شخصيت انسان ارزش والاي ميدهد
  دكتررايكا

  پاسخ
 2. اكبر كرمي

  2011/01/17 15:20

  با درودهاي فراوان
  آنچه در اين سايت است نشان نمي دهد كه چه نسبتي با بيانيه پرشكان و كادر پزشكي ايراني مقيم در اتريش دارد
  به هر حال من دكتر اكبر كرمي هستم
  در حال حاضر از ايران گريخته ام و در تركيه به سر مي برم
  به اين وسيله مي خواستم ار همكاران محترمي كه نگران و پي گير مسايل و مصائب من بودند تشكر و قدرداني كنم
  به همه همكاران درود و ارادت مرا ابلاغ كنيد
  با مهر
  اكبر كرمي

  پاسخ

Leave a Reply