ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران

, , Leave a comment

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متّحدسازمان ملل – دبیر کل سازمان ملل متّحد، بان کی مون، بار دیگر نگرانی شدید خود را از نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از جمله آزارهائى که به بهائیان ایرانی وارد می آید، ابراز داشته است.۰

آقای بان در گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد، تداوم نگرانی های خود را از استفاده از شکنجه و مجازات اعدام در ایران، بدرفتاری این کشور با زنان، و نقض مکرّر روند قانونی قضائى و آزادی تجمّع، بیان و دین مورد تأکید قرار داد.۰

این گزارش همچنین از عدم تأمین حقوق اقلیت ها، از جمله جوامع بهائی، صوفی، بلوچ و کرد در ایران به شدّت انتقاد کرد.۰

آقای بان گفت در سال گذشته، «افزایش چشم گیری در استفاده از مجازات اعدام، از جمله در موارد مربوط به مخالفان سیاسی و بزهکاران نوجوان» وجود داشته. او ادامه داد «تبعیض علیه گروه های اقلیت ادامه یافته و در بعضی موارد به سرکوب آنها انجاميده است.»

دبیر کل از اخبار «استفادۀ مفرط از زور، دستگیری و بازداشت های خودسرانه، دادگاه های ناعادلانه و شکنجۀ احتمالی و بدرفتاری با فعّالان اپوزیسیون در رابطه با ناآرامی های پس از انتخابات سال ١٣٨٨(٢٠٠٩)» عمیقاً ابراز نگرانى كرده است.۰

گزارش امسال به ویژه بر «تبعیض و آزار» مستمر جامعۀ بهائی در ایران تأكيد كرده است.۰

کزارش مى گويد: «پيروان ادیانی که به رسمیت شناخته نشده اند، به ویژه آئين بهائی، که بزرگ ترین اقلیت دینی غیر مسلمان کشور را تشکیل می دهد، با اشکال متعددی از تبعیض و آزار، از جمله محرومیت از اشتغال، مزایای دولتی و دسترسی به آموزش عالی، مواجه هستند.»

«بعضی اعضای جامعۀ بهائی با بازداشت خودسرانه یا مصادره و تخریب اموال خود روبرو شده اند.»

طبق این گزارش، «خانه ها و وسایل نقلیه بعضى بهائيان به عمد به آتش کشیده شده و به صورت جزئی یا کلّی تخریب شدند و گورستانی در مرودشت ویران گرديد. این رویدادها به چندین نهاد دولتی گزارش شد اما هیچ اقدام قانونى در مورد آنها صورت نگرفت.»

در گزارش به محاکمۀ هفت مدیر بهائی و صدور حکم برای آنان نيز اشاره شده و آمده است كه کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر «نگرانی عمیقی» از نبود ناظران بین المللی و نبود روند قانونی در آن دادگاه، که در خرداد (ژوئن) پایان یافت، ابراز کرده است.۰

در گزارش آمده: «به نظر کمیساریای عالی وارد آوردن اتهامات کیفری به افرادی که در بالا ذکر شد عميقا نگران كننده است و با تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به ویژه در آزادی دین و عقیده و آزادی بیان و اجتماع مغايرت دارد.»

گزارش آقای بان، در پاسخ به قطعنامۀ سال گذشتۀ مجمع عمومی سازمان ملل دربارۀ حقوق بشر در ایران منتشر شد. در آن قطع نامه به ویژه از دبیر کل خواسته شده بود کزارشى از تحولات ایران در زمينۀ حقوق بشر در سال جارى ارائه كند. این سومین گزارش از این دست است که آقای بان دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در ایران در این سال ها صادر کرده است.۰

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «آنچه شگفت انگیز است میزان بی اعتنایی دولت ایران به این گزارش های سالیانۀ دبیر کلّ سازمان ملل است که در آنها با چنین وضوحی نگرانی های جامعۀ بین المللی دربارۀ ناتوانی ایران در عمل به وظایف حقوق بشری اش بیان شده است.»

«اکنون سه سال است که آقای بان توجه جهانى را به رفتار سوء و غیرقانونی حكومت ايران با زنان، نوجوانان، اقلیت ها و روزنامه نگاران جلب كرده است. اين رفتارها علاوپ بر آزار شهروندان عادی است که صرفاً می خواسته اند نگرانی های خود را ابراز كنند.»

«آقای بان همچنین به تکرار نگرانی خود را از آزار روشمند و مستمر جامعۀ بهائی در ایران که صرفاً به خاطر باور دینی خود مورد تبعیض هستند، ابراز داشته است.»

خانم دوگال گفت: «ما معتقدیم زمان آن رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل – که این گزارش خطاب به آنهاست – فرستادۀ ویژه ای برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند.»


BWNS http://news.persian-bahai.org/story/243 منبع

 

Leave a Reply