مصادره زمین های کشاورزی بهاییان روستای ایول

, , Leave a comment

آگاهی - ترویج حقوق بشر در ایراندر طی 27 سال اخیر که بهاییان روستای ایول از روستای خود رانده شده اند، برای سر زدن به خانه و زمین های کشاورزی خود باید از پاسگاه منطقه اجازه می گرفتند و تنها مدت زمان محدودی اجازه برای حضور در روستا داشتند.۰

این بار بهاییان روستای ایول برای کشت زمینهای خود طبق معمول با حکم پاسگاه به روستای خود مراجعه کردند، روستاییان مانع فعالیت ایشان شدند. بهاییان روستای ایول به پاسگاه تلمادرّه مراجعه کرده و به همراه ماموری باز گشتند. محلی ها نه تنها از کار کردن بهایی ها در زمین هایشان ممانعت کردند، بلکه خود در آن اراضی مشغول به کشاورزی شدند. بهاییان به قاضی پرونده مراجعه کرند. ایشان فرمودند که نیروی انتظامی باید جلوی محلی ها را بگیرد. اما در مراجعه به پاسگاه بهاییان نتوانستند با رئیس پاسگاه ملاقات کنند.۰

در حال حاضر بعد از تخریب منازل بهاییان این روستا ، زمین های ایشان هم به دست محلی ها مصادره شده است و مسئولین نیروی انتظامی و قضایی واکنش خاصی در این زمینه از خود نشان نمی دهند.۰

http://new.agahee.org/node/3094 منبع

 

Leave a Reply