قائم شهر: دستگیری شاهین سنائی

, , Leave a comment

BWNSسرویس خبری جامعۀ بهائی
(۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
آخرین خبرها از ایراندر ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱)، آقای شاهین سنائی اهل قائم شهر دستگیر شد

http://news.persian-bahai.org/2011021502 منبع

 

Leave a Reply