بجنورد: جریمۀ نقدی آقای هوشمند سنائی

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعۀ بهائیBWNS
(۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
آخرین خبرها از ایرانآقای هوشمند سنائی اهل بجنورد اخیراً توسط دادگاهی در بجنورد به پرداخت ۳۰۰۰۰۰ تومان جریمۀ نقدی (حدود ۳۰۰ دلار آمریکا) محکوم شده است

http://news.persian-bahai.org/2011021503 منبع

 

Leave a Reply