قائم شهر: بازرسی محل سکونت آقای چنگیز درخشانیان و ضبط وسایل

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعۀ بهائی 
(۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)

BWNS

آخرین خبرها از ایراناخیراً محل سکونت آقای چنگیز درخشانیان اهل قائم شهر بازرسی و برخی اشیای گران قیمت ضبط شد. در ۳۰ آذر ۱۳۸۹ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) نیز محل سکونت او به دست مأموران وزارت اطلاعات بازرسی و کتب بهائی اش ضبط و خود او به دفتر محلی وزارت اطلاعات احضار شده بود

http://news.persian-bahai.org/2011021508  منبع

 

Leave a Reply