مشهد: دستگیری آقای مجید مجیدی

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعۀ بهائیBWNS 

(۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
آخرین خبرها از ایرانآقای مجید مجیدی اهل مشهد اخیراً دستگیر شده است

http://news.persian-bahai.org/2011021504 منبع

 

Leave a Reply