اصفهان: زندانی شدن آقایان احسان الله اشتیاق و سروش پزشکی

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعۀ بهائیBWNS 

(۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
در ۹ بهمن ۱۳۸۹ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۱)، آقایان احسان الله اشتیاق و سروش پزشکی، هر دو اهل اصفهان، زندانی شدند تا دوران یک سالۀ محکومیت خود را آغاز کنند. تعلیق ۵ سالۀ حکم یک سال زندان یکی دیگر از بهائیان اصفهان، آقای عنایت الله نعیمی، به ۷ سال تعلیق افزایش یافته است. این سه نفر در ۱۶ بهمن ۱۳۸۴ (۵ فوریه ۲۰۰۶) دستگیر و در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ (۴ مه ۲۰۰۶) با قرار وثیقه آزاد شده بودند

دادگاه آنها در ۶ آذر ۱۳۸۵ (۲۷ نوامبر ۲۰۰۶) برگزار شد و هر کدام به یک سال زندان تعلیقی محکوم شدند. آنها در آبان ۱۳۸۹ (نوامبر ۲۰۱۰) برای شروع دوران محکومیت خود احضار شدند

http://news.persian-bahai.org/2011021506 منبع

 

 

Leave a Reply