اصفهان: یورش به خانۀ چهار بهائی و دستگیری سه نفر

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۲۴ بهمن ١٣٨٩ (۱۳ فوریه ۲۰۱۱)، خانه هاى آقايان فرهود اشتیاق و میثاق محمدعلی زاده و خانم انیسا مطهر و یکی دیگر از بهائیان ساکن اصفهان (که نامش مشخص نیست)، توسط چهار مأمور وزارت اطلاعات بازرسی و در هر مورد مطالب مربوط به آئین بهائی ضبط شد

آقای محمد علی زاده، خانم مطهر و فرد بهائی دیگر دستگیر شدند و در بازداشت به سر می برند. آقای اشتیاق در آن زمان در خانه نبود و به خانواده اش گفته شد که بايد به محض بازگشت به اصفهان خود را به وزارت اطلاعات معرفی کند

http://news1.persian-bahai.org/2011030701: منبع

 

Leave a Reply