تهران: دستگیری آقای میثاق افشار

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ساعت ۲ بامداد ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ (۱۴ فوریه ۲۰۱۱)، آقای میثاق افشار اهل بندرعباس در خانه اش دستگیر شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030703 : منبع

 

Leave a Reply