قائم شهر: دستگیری آقای شاهین شفائی

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ (۱۲ فوریه ۲۰۱۱)، آقای شاهین شفائی از قائم شهر پس از بازرسی خانه اش، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030704 : منبع

 

Leave a Reply