اردستان: سر دادن شعار ضد بهائی و آزار خانواده های بهائی

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱ فوریه ۲۰۱۱)، اهالی چندین محل در اردستان که برای مراسم رحلت حضرت محمد جمع شده بودند، هنگام عبور از محله ای که بیشتر ساکنانش بهائی بودند، شعارهای ضد بهائی مانند «مرگ بر بهائی» را فریاد می زدند و پنجره های بعضی خانواده های بهائی توسط جمعیت شکسته شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030705  :منبع

 

 

Leave a Reply