آباده: توزیع نشریۀ جدید ضد بهائی در تابلوهای اعلانات عمومی

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

از ۱۶ تا ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ (۵ تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۱)، تبلیغات ضد بهائی در تابلوی اعلانات شهرستان آباده نصب شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030706   :منبع

 

Leave a Reply