آبادان: محاکمه و صدور حکم برای خانم افسانه سیادت

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

دادگاه خانم افسانه سیادت ساکن خرمشهر، در ۳۰ آذر ۱۳۸۹ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) در آبادان برگزار شد. او به یک سال زندان محکوم شده است. خانم سیادت همسر آقای هدایت الله رضائی است که در تابستان ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030707 : منبع     

 

Leave a Reply