رامسر: اخراج آقای شایان ذاکریان جوشقانی از دانشگاه

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

آقای شایان ذاکریان جوشقانی، دانشجوی یک دانشکدۀ فنی و حرفه ای در رامسر، در آذر ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) به خاطر اعتقادش به دیانت بهائی اخراج شد

 

http://news1.persian-bahai.org/2011030708  : منبع  

 

Leave a Reply