ساری: بازرسی محل سکونت و مغازۀ آقای بهزاد ذبیحی و توقیف وسایل

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۹ بهمن ۱۳۸۹ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۱)، محل سکونت و عینک سازی آقای بهزاد ذبیحی ساکن ساری توسط مأموران وزارت اطلاعات بازرسی و وسایل شخصی مثل کامپیوتر و تلفن موبایل وی، به همراه مطالب مربوط به آئین بهائی، ضبط شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030710 : منبع

 

Leave a Reply