عرب خیل: تعطیل کردن کارگاه تولید شکر آقای ایمان سالاری

, , Leave a comment

(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

اخیراً کارگاه تولید شکر متعلق به آقای ایمان سالاری در عرب خیل در حومۀ بابلسر به این اتهام که شرکت بهائیان در تولید هر نوع ترکیبات خوراکی ممنوع است، تعطیل شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030711   :منبع

 

Leave a Reply