تنکابن: تعطیل کردن مغازۀ آقای امید قادری

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)، مغازۀ متعلق به آقای امید قادری ساکن تنکابن تعطیل شد. همان طور که پیشتر گزارش شد، آقای قادری در ۲۴ مهر ۱۳۸۹ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۰) دستگیر و پس از ارائۀ جواز کسبی به عنوان وثیقه، در ۱۸ آبان ۱۳۸۹ (۹ نوامبر ۲۰۱۰) آزاد شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030714 :منبع

 

Leave a Reply