قائم شهر: احضار آقای چنگیز درخشانیان و آزادی او با قرار وثیقه

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

آقای چنگیز درخشانیان ساکن قائم شهر که در ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱ فوریه ۲۰۱۱) به اتهام شرکت در «تبلیغ علیه نظام» و «داشتن ماهواره» به دادگاه خوانده شده بود، ظاهراً در آن زمان بازداشت و اکنون با قرار وثیقه آزاد شده است. محل سکونت آقای درخشانیان چندین بار بازرسی و وسایلی ضبط شده بود. او پیشتر در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (۲۰۰۵ و ۲۰۰۶) دستگیر و در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) به مدت پنج ماه زندانی شده بود

http://news1.persian-bahai.org/2011030717 :منبع

 

Leave a Reply