تهران: محاکمۀ آقای دیدار رئوفی

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ (۱۲ فوریه ۲۰۱۱)، آقای دیدار رئوفی ساکن تهران به دادگاه فراخوانده و محاکمه شد، ولی هنوز دادگاه رأیی صادر نکرده است. آقای رئوفی پیشتر در ۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹) دستگیر شده بود و باید در ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹) وثیقه ای با مبلغ گزاف هفتصد ميليون ریال ایران (حدود ۷۳۴۵۰ دلار آمریکا) ارائه می کرد

http://news1.persian-bahai.org/2011030718   :منبع

 

Leave a Reply