کرج: تعطیل کردن مغازۀ آقای سیروس سنائی

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

اخیراً یک مغازۀ تجهیزات تصفیۀ آب متعلق به آقای سیروس سنائی ساکن قلعه حسن خان در حومۀ کرج به اتهام «تبلیغ» تعطیل شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030709 : منبع

 

Leave a Reply