تهران: محاکمه و صدور حکم برای آقای افشین حیرتیان

, , Leave a comment

(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

  آخرین خبرها از ایران

دادگاه آقای افشین حیرتیان ساکن تهران اخیراً برگزار شد و او را به چهار سال زندان محکوم کرد. آقای حیرتیان در ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ (۳ ژوئن ۲۰۱۰) دستگیر و پس از ارائۀ وثیقه ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان (حدود ۹۶ هزار دلار آمریکا) آزاد شد

http://news1.persian-bahai.org/2011030715: منبع

 

Leave a Reply