اصفهان: پذیرش دوبارۀ دانش آموزان اخراجی خانم ها نگین رحمانی، آوا سلیمانی، بهار روحانی و آقای آراد اشتیاق در مدرسه

, , Leave a comment

BWNS(۲۰ اسفند ۱۳۸۹ (۱۱ مارس ۲۰۱۱

آخرین خبرها از ایران

خانم ها نگین رحمانی، آوا سلیمانی، بهار روحانی و آقای آراد اشتیاق، همه ساکن اصفهان، که به اتهام تبلیغ دین شان از مدرسه اخراج شده بودند، پس از امضای تعهدنامه ای اجازه یافتند دوباره در مدرسه ثبت نام کنند

http://news.persian-bahai.org/2011031104  منبع    

 

Leave a Reply