ساری: دستگیری آقای بهزاد ذبیحی و آزاد شدن او با قرار وثیقه

, , Leave a comment

BWNS(۲۰ اسفند ۱۳۸۹ (۱۱ مارس ۲۰۱۱

آخرین خبرها از ایران

در ۷ اسفند ۱۳۸۹ (۲۶ فوریه ۲۰۱۱)، آقای بهزاد ذبیحی ساکن ساری که در ۳ اسفند ۱۳۸۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱) توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد. در ۹ بهمن ۱۳۸۹ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۱)، خانه و عینک سازی آقای ذبیحی مورد یورش مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وسایل شخصی و مطالب مربوط به آئین بهائی ضبط شد

 http://news.persian-bahai.org/2011031108 منبع

 

Leave a Reply