سنگسر و سمنان: بازرسی محل سکونت آقایان سهیل قربانی و شیردل فیروزیان و ضبط برخی وسایل

, , Leave a comment

BWNS( فروردين ۱۳۹۰  ۰۵(۲۵ مارس ۲۰۱۱
 
آخرین خبرها از ایران

در ۲۱ اسفند ۱۳۸۹، محل سکونت آقای سهیل قربانی ساکن سنگسر و آقای شیردل فیروزیان ساکن سمنان توسط مأموران وزارت اطلاعات بازرسی و مطالب مطالعاتی مربوط به کلاس های کودکان همراه با وسایل دیگر ضبط شد. در همان تاریخ محل سکونت دو بهائی دیگر ساکن سمنان نیز بازرسی و بعضی وسایل ضبط شد

http://news.persian-bahai.org/2011032502:  منبع

 

Leave a Reply