پیام 26 نوامبر 2003 بیت عدل اعظم به بهاییان ایران

, , Leave a comment

Editor’s Note: In a message dated November 26, 2003, the Universal House of Justice appears to have fully predicted the current situation and chaos in Iran and offered suggestions to remedy the unrest and bring about a better future for all inhabitants of that land. Iran Press Watch is pleased to share the full text of that message and the following pertinent excerpt.

پیام 26 نوامبر 2003 بیت عدل اعظم به بهاییان ایران

حال پس از گذشت قریب بیست و پنج سال باید دید که اکثر مردم ایران به چه سان از تحقّق وعده‌های انقلاب سخن می‌گویند. امروز فریاد نارضایتی و خشم جوانان و اعتراض علیه شیوع فساد، دسیسه‌های سیاسی، سوء رفتار با زنان و سركوب‌کردن اندیشه و اندیشمندان و عدم رعایت حقوق بشر از هر گوشهٴ ایران به گوش می رسد. شایان تأمّل است که استناد به مرجعیّت قرآن مجید برای توجیه سیاستهائی كه به چنین اوضاعی انجامیده چه تأثیری بر افکار و روحیهء ملّت می گذارد

بزرگترین اشتباهی كه طبقات حاكمه می‌توانند مرتكب شوند این است كه تصوّر کنند با قدرتی كه برای خود غصب کرده‌اند می‌توانند سدّ و مانعی برای قوای مستمر تغییر و تحوّﻻت تاریخی باشند. امروز چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان سیل این تحوّﻻت با سرعت و قوّت در جریان است. نه وجودش را می‌‌توان انکار کرد و نه مسیرش را منحرف نمود و نه از شدّت و قدرتش کاست. از در و دیوار می‌گذرد و به درون خانه راه می‌یابد ..

 

Leave a Reply