اشاره به «مسئلۀ بهائیان» در نشست حقوق بشر پارلمان اروپا

, , Leave a comment

830_01سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی

بروکسل، بلژیک، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ (۳۱ مه ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – قربانیان ناشکیبایی دینی فقط کسانی نیستند که از حق عمل به دین خود

 محروم هستند. آنها از نقض حقوق خود در همۀ جنبه های زندگی روزانه شان رنج می برند

این ملاحظات در يک نشست تحقيق در برابر زیر گروه حقوق بشر پارلمان اروپا ابراز شد

پنه لوپه فاکنر، یکی از اعضای نهاد “سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی” (EPRID) ، بر میزان در خطر بودن آزادی دین یا عقیده در سراسر جهان تأکید کرد. “سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی” ائتلافی از سازمان های غیر دولتی در حمایت از آزادی دین یا عقیده است که جامعۀ جهانی بهائی نیز در آن عضويت دارد

خانم فالکنر گفت این یک «مشکل گسترده» است، «به ویژه در کشورهایی که دولت… به تحريک نفرت اقدام می کند، اقلیت های دینی بی دفاع هستند.» «آنها حقوق شان، درآمد شان، و در بسیاری موارد، جان شان را از دست می دهند

خانم فالکنر افزود: «بهائیان در ایران در اين وضعيت اند. در آنجا مقامات برنامۀ روشمندی برای مقابله با آنچه ‘مسئلۀ بهائیان’ می نامند اجرا می کنند که شامل دستورات ویژه ای مبنی بر جلوگيری از دسترسی به آموزش، توقیف اموال، محرومیت از اشتغال و محرومیت از حقوق شهروندی، برای هر کس که بهائی شناخته می شود، است

اين اظهارات درست چند روز پس از دستگیری حدود ۱۶ نفر در ایران به خاطر تلاش آنها در ادارۀ یک دانشگاه غیر رسمی برای بهائیانی که توسط حکومت از آموزش عالی محروم شده اند، ابراز شد. نگاه کنید

827_01

خانم فالکنر همچنین اشاره کرد پژوهش های اخیر نشان داده که ۷۰ درصد جمعیت جهان در جاهایی زندگی می کنند که آزادی دینی محدود است یا نقض می شود

او گفت: «این مشکل در هر قاره ای، هر جامعه ای، از جمله اروپا، وجود دارد. هزینۀ ویرانگر رنج انسانی در ماه های اخیر نشان می دهد که سیاست های اتحادیۀ اروپا در این زمینه نه تنها مورد نیازند، بلکه در اعمال آنها بسیار تأخیر شده است

«افراد انسانی مسئول هستند»

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ آزادی دین یا عقیده، هاینر بیلفلد، در اين نشست گفت که او به صورت روزانه شاهد این گونه موارد نقض حقوق است

پروفسور بیلفلد گفت: «و آنچه بیش از همه برای من تکان دهنده است، میزان نفرت علیه اقلیت های دینی در جوامع است، نفرتی که اغلب به شکلی پر تناقض از ترکيبی از ترس، تا حد يک سوءظن جنون آميز، از يک سو و تحقير از جانب ديگر ظاهر می شود

اما او گفت می توان بر این نفرت ها غلبه کرد. «دست آخر این افراد انسانی هستند که مسئولند، افراد انسانی اند که می توانند تغییر ایجاد کنند، گروه های انسانی هستند که می توانند در باورهای خود به تکامل برسند. این چیزی است که باید همیشه رويش حساب کنيم

پروفسور بیلفلد در این نشست که در ۲۶ مه برگزار شد، گفت آزادی دین یا عقیده یکی از اصول جهانی حقوق بشر است و باید طوری تفسير شود که گسترده ترین مفهوم از دین را نیز در بر گیرد

«کشورهای زیادی را در ناحیه های مختلف جهان می بینید که در قانون اساسی خود وعدۀ آزادی دین یا عقیده را می دهند و بعد می گویند ‘ بسیار خوب. سه انتخاب داريد، می توانید یهودی، مسیحی، مسلمان باشید. و تمام

«گاهی پنج انتخاب هست، گاهی شش تا، گاهی هیچ دینی وجود ندارد. اما اگر واقعاً به ماهیت جهانی حقوق بشر پایبند باشید، نقطۀ آغاز باید کرامت افراد انسانی و درک آنها از خودشان باشد.» «اگر افراد انسانی را بشناسید، درک آنها از خودشان خيلی، خيلی، خيلی متنوع است

او تأکيد کرد معاهدات سازمان ملل متحد در این زمينه به وضوح می گويد که آزادی دین یا عقیده «از باورهای خداپرستانه، غیر خداگرایانه، ضد خداگرایی و نیز حق عدم ابراز هر دین یا عقیده ای حمایت می کند… این روح جهان شمول و نه فقط روح، بلکه نویسۀ حقوق بشر و آزادی دینی است. و این واقعاً مورد تهدید قرار دارد

زمینه ای گسترده تر

نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در اتحادیۀ اروپا، سارا ویدر، نیز در میزگرد حاضر بود. او اظهار داشت که آزادی دین یا عقیده باید در یک «زمینۀ گسترده تر دموکراسی و تأمین حقوق بشر در نظر گرفته شود

خانم ویدر، که در عين حال سخنگوی سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی نیز بود، گفت: «اتحادیۀ اروپا باید توجه ويژه ای به فراگیر بودن و عدالت داشته باشد، تا مشارکت همه – از جمله گروه های آسیب پذیرتر مثل زنان، جوانان، اقلیت های قومی و دینی – را ممکن سازد

او گفت: «در رابطه با سیاست آیندۀ اتحادیۀ اروپا درزمينۂ آزادی دین یا عقیده، لازم است اين روند باز، شفاف و فراگیر باشد و راهی برای در بر گرفتن جامعۀ مدنی در سطوح مختلف، چه اینجا در بروکسل و چه در سطح پایتخت ها و نمایندگان اتحادیۀ اروپا پیدا کند

خانم ویدر مجموعه ای از پیشنهادها ارائه کرد که با آن اتحادیۀ اروپا می تواند نظارت کلی و رویکرد خود را نسبت به آزادی دین یا عقیده بهبود بخشد. از جمله پيشنهادهای او تعیین نماینده ای ویژه برای آزادی دینی و تهيۂ یک گزارش سالانه دربارۀ پیشرفت جهانی در جهت آزادی دین یا عقیده، بود

http://news.persian-bahai.org/story/274: منبع

 

 

Leave a Reply