بیاد مهندس توسکی

, , Leave a comment

mohandes_touskishaberoshan دژوئن 1, 2011 توسط

شاید اگر به غرب مهاجرت کرده بود اکنون با داشتن جایگاهی عالی در یکی از دانشگاههای آنجا زندگی راحتی را سپری می کرد

شاید اگر نمانده بود و پارازیت های فیزیکی و روانی، روح و جسمش را آزار نداده بود الان در سلامتی کامل در کنار خانواده اش بود

شاید اگر فشار خدمات مختلف را نپذیرفته بود حتی در همین جا هم سلامتیش را به این زودی از دست نمی داد

و صدها شاید دیگر اما مطمئنم

اگر نمانده بود فرصت خدماتی عظیم چون مشارکت در تاسیس تنها دانشگاه بهائیان ایران را بدست نمی آورد

اگر نمانده بود از پایه گذاران دانشکده مهندسی و دوره های مهندسی عمران و معماری نمی شد

و اگر نمانده بود اکنون جایگاهی چنان رفیع در عالم بالا نمی یافت

روح شادش شادتر از همیشه باد

http://shaberoshan.wordpress.com/2011/06/01/touski/: منبع

 

 

Leave a Reply