رفسنجان: دستگیری خانم ها فروغ مصطفوی و مروئه زارعیان

, , 1 Comment

سرویس خبری جامعه بهائی

(۲۸ خرداد ۱۳۹۰ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۱

 

اخیراً خانم ها فروغ مصطفوی و مروئه زارعیان ساکن رفسنجان، که به کودکان افغان سواد می آموختند، بر مبنای داشتن «ارتباط با بیگانه» دستگیر شدند

http://news.persian-bahai.org/2011061801: منبع

 

One Response

Leave a Reply