تهران: آزادی آقای شاهین نگاری با قرار وثیقه

, , Leave a comment

BWNS (۶ تير ۱۳۹۰ (۷ ژوئیه ۲۰۱۱

آخرین خبرها از ایران

در ۸ تیر ۱۳۹۰ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱)، آقای شاهین نگاری ساکن تهران که در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) همراه ۱۶ نفر دیگر به خاطر شرکت در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی دستگیر شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد

http://news.persian-bahai.org/2011070707: منبع

 

Leave a Reply