اتحاد ادیان در کاتالونیا برای پیشبرد تحول جهانی

, , Leave a comment

۲۷ مرداد ۱۳۹۰ (۱۸ اوت ۲۰۱۱)

بارسلونا، اسپانیا، ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ (۱۸ اوت ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – گفتگو دربارۀ این که ادیان چطور می توانند در دستیابی به اهداف توسعۀ هزارۀ سازمان ملل متحد

847_00(MDGs) سهیم شوند، با نشر کتاب تازه ای به زبان اسپانیولی به ثمر رسیده است

کتاب «Religiones y Objetivos del Milenio» (ادیان و اهداف هزاره)، تهیه شده با شرکت ۹ جامعۀ دینی، شامل مقاله ای ۱۵ صفحه ای است که رویکردهای بهائی را نسبت به اهداف توسعۀ هزاره پوشش می دهد. کتاب برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ به زبان کاتالان منتشر شد و اکنون با حمایت بنیاد پلورالیسم و هم زیستی توسط مرکز یونسکوی کاتالونیا به زبان اسپانیولی به چاپ رسیده است.

در یک اقدام برجستۀ میان اديان در اسپانیا، بهائیان، بودائیان، هندوها، یهودیان، مسلمانان و مسیحیان – پروتستان، ارتودوکس، کاتولیک رومی و موحدان جهانی – با هم جمع شدند تا عقاید خود را دربارۀ اهداف توسعۀ هزارۀ ملل متحد که هر ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی توافق کردهاند بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به آنها دست یابند، بررسی کنند

یوئیس سیررا فونت، یک بهائی که سال ها در نهاد گروه اوليه برای گفتگو میان اديان که تحت حمایت مرکز یونسکو برای کاتالونیا تأسيس شده، خدمت میکرده، گفت: «کاتالونیا در گفتگو میان اديان در اسپانیا پیشگام بوده است

او گفت فکر نشریه ای که گفتگوهای گروه را منعکس کند، پس از دو سال نشست های منظم شکل گرفت

وی ادامه داد: «این فکر مطرح شد که این نشريه نباید فقط برای ما باشد، بلکه باید برای جامعه نیز به طور کلی مفید باشد. وقتی تصمیم گرفتیم دربارۀ اهداف توسعۀ هزاره و نقشی که ادیان می توانند در جهت مقاصد آن داشته باشند، گفتگو کنیم، اندیشۀ کتاب قوت گرفت

کتاب ابتدا به زبان کاتالان و حالا پس از آن به اسپانیولی – تحت عنوان Religiones y Objetivos del Milenio (ادیان و اهداف هزاره) – توسط مرکز یونسکوی کاتالونیا و با حمایت بنیاد پلورالیسم و هم زیستی منتشر شد. ترجمۀ انگلیسی آن نیز در دست تهیه است

آقای سیررا گفت: «بدون روحیۀ گفتگوی بیشائبه، اشتیاق به آموختن و درک دیگران و گفتگوی جدی میان مردمانی از پیشینه های متنوع، تهیۀ کتاب ممکن نمی شد

اصول روحانی

بخش اول کتاب نقشی را که جوامع دینی مختلف برای دستیابی به اهداف توسعۀ هزارۀ ملل متحد در سطح محلی ایفا می کنند، مرور می کند

به گفتۀ آقای سیررا این تلاشی است که نه تنها نیازمند تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی است، بلکه به قدرت ارادۀ زيادی هم نیاز دارد

«کتاب سعی دارد توانایی دین را در ايجاد انگیزۀ اقدام در مردم و غلبه کردن بر محدودیت ها و ناتوانی اراده در جهانی که غرق در لذت گرایی و مادی گرایی است نشان دهد. اگر اصول روحانی که دین ارائه می کند، بیشتر مورد توجه کسانی که تصمیم گیرنده اند، قرار می گرفت، نتیجۀ تلاش ها بی شک بهتر و ماناتر می بود

از دیگر عناصر کتاب گنجانده شدن گزیده هایی از متون مقدسه مربوط به پیشبرد رشد اجتماعی و اقتصادی است

آقای سیررا گفت: «با این مجموعه نقل قول ها، هر کس تصدیق خواهد کرد که همۀ مردمان – حتی از پیشینه های دینی متفاوت – می توانند در جهت اهدافی مشترک با هم همکاری کنند

مطالعاتی موردی از کارهای خیر انجام شده درون جوامع مختلف در کتاب گنجانده شده و هر نمونه انتخاب شده تا به پیروان مربوطۀ خود – و نیز خوانندگان دیگر – برای ايفای سهم خودشان در این فرایند الهام بخشد. بیانیه هایی نیز از رهبران بین المللی یا نمایندگان هر جامعه وجود دارد

فرانسسک تورادفلوت، منشی نهاد گروه اوليه برای گفتگوی میان اديان و از اعضای مرکز یونسکو برای کاتالونیا، گفت: «فرهنگ صلح و گفتگو – به علاوۀ تمایل به همکاری در جهت توسعه ای برابرتر برای همۀ نوع بشر – در این نشریه به شیوه ای نمادین با هم جمع شده اند

آقای تورادفلوت گفت: «آنها همچنین با ارائۀ نمونه ای از همبستگی در سطح محلی – کار گفتگوی میان اديان در یک گروه بارسلونایی – و سطح جهانی – نقش رهبران دینی بین المللی – به هم نزدیک شدهاند

وی افزود: «سنت های دینی و معنوی در دستیابی به اهداف توسعۀ هزارۀ سازمان ملل در سطح محلی و جهانی شرکت مؤثر داشته و می توانند همچنان داشته باشند. این کتاب نمونه ای از عمل خوبی است که می تواند برای بسیاری راهنما شود

این نشریه توسط سازمان های دینی و دیگر سازمان ها، هر دو به گرمی مورد استقبال قرار گرفته است. برای مثال کرملیتاس ودروناس، نظام آموزشی دینی کاتولیک روم، چندین جلسۀ آموزشی بر اساس این کتاب برای راهبان خود ترتیب داده و آنها اکنون می توانند نظرگاه های دینی متنوع را در مدارسی که دانش آموزانش از پیشینه های متنوع هستند، به کار برند

یوئیس سیررا فونت گفت: «من معتقدم گفتگوی میان اديان باید کمک کند پل هایی میان مردم ساخته شود. بحث بر سر این نیست که در مسائل خاصی که گاهی بسیار پیچیده اند حق با چه کسی است. بلکه بر سر دیدن آن جنبه های اساسی است که می تواند برای همگان مشترک باشد، و پیش رفتن بر مبنای آنها

او ادامه داد: «اگر چه پاسخ بيرونی به نگرانی های روحانی– در نتیجۀ شرایط تاریخی و اجتماعی هر دورۀ زمانی – ممکن است متفاوت باشد، اما آنچه این گونه اقدامات را به پیش می راند، از منبعی واحد سرچشمه می گیرد، از یک منشأ که در حقیقت همان دین مشترک یگانه است

جزئیات بیشتر دربارۀ اهداف توسعۀ هزاره

اهداف توسعۀ هزارۀ سازمان ملل متحد ریشه در اعلامیۀ هزاره دارد که پس از یک نشست سه روزۀ هزاره برای رهبران جهان در سپتامبر ۲۰۰۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ شد

اين بیانیه به حق هر فرد برای برخوردای از کرامت انسانی، آزادی، برابری و سطح اوليۀ زندگی شامل رهائی از گرسنگی و خشونت اشاره می کند و رواداری و همبستگی را تشویق می کند.

هشت هدف توسعۀ هزاره عبارتند از: ریشه کنی گرسنگی و فقر مفرط؛ دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی؛ پیشبرد برابری جنسی و تواندهی به زنان؛ کاهش نرخ مرگ و میر کودکان؛ بهبود سلامت مادران؛ مبارزه با HIV ایدز، مالاریا و بیماری های دیگر؛ تضمین پایایی زیست محیطی؛ و برقراری یک مشارکت جهانی برای توسعه

http://news.persian-bahai.org/story/301: منبع

 

Leave a Reply