بيانيۀ سخنگوی خانم کاترين اشتون، نمايندۀ عالی‌اتحاديۀ اروپا، در بارۀ آزار جامعۀ بهائی در ايران

, , Leave a comment

اتحاديۀ ‌اروپا

بروکسل، ۶ سپتامبر ۲۰۱۱

euبيانيۀ سخنگوی خانم کاترين اشتون، نمايندۀ عالی‌اتحاديۀ اروپا، در بارۀ آزار جامعۀ بهائی در ايران

سخنگوی خانم کاترين اشتون، نمايندۀ عالی اتحاديۀ اروپا در امور خارجی و سياست‌گذاری امنيتی و نايب رئيس کميسيون، روز گذشته (۵ سپتامبر) بيانیۀ زير را منتشر کرد

نمايندۀ عالی مايل است نگرانی عميق‌ خود را از بازداشت‌های اخير شهروندان بهائی، و تعطيل مرکز آموزشی جامعۀ بهائی در ايران ابراز دارد

اتحاديه اروپا يادآور می‌شود که آزادی انديشه، وجدان و عقيده يا دين حقوق بنيادينی هستند که بنا به مادۀ ۱۸ ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی، که ايران يکی از امضاء کنندگان آن است، بايد تحت هر شرايطی‌ تضمين شود

اتحاديۀ‌اروپا از ايران می‌خواهد تا بلافاصله همۀ‌ افرادی را که بر مبنای اعتقادات دينی‌شان دستگير شده‌اند آزاد کند، به آزار مداوم جامعۀ بهائی در اين کشور، از جمله در زمينه‌های آموزشی خاتمه دهد، و از هر شکل‌ تبعيض عليه اقليت‌های دينی خودداری کند، تا احترام به آزادی دين يا عقيده در ايران تضمين گردد

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124507.pdf: منبع

 

Leave a Reply