بازداشت آقای مزیدی یکی دیگر از همکاران موسسه علمی

, , Leave a comment

بازداشت پشت بازداشت؛ پیر و جوان و خردسال و سالخورده هم نمی شناسد. بار دیگر در خانه یکی از شهروندان بهایی زده شد و مامورین امنیتی این بار آقای مزیدی را به همراه خود بردند

biheclasاز آنجا که وی در رشته کشاورزی موسسه اموزش عالی بهایی همکاری می کرده است، به نظر می رسد این بازداشت در ارتباط با این موضوع بوده است

به گزارش خانه حقوق بشر ایران این دستگیری در روز شنبه 28 آبان ماه صورت گرفته است


این بازداشت در ادامه یورش گسترده و ادامه دار نیروهای امنیتی به این موسسه صورت گرفته است. آخرین یورش به این موسسه در اول خرداد ماه 90 و توسط نیروهای امنیتی در سراسر ایران صورت گرفت. 39 خانه مورد هجوم قرار گرفت و 16 تن بازداشت شدند. پس از آن نیز بازداشتها ادامه یافت. بازداشت و آزادیهای موقت به قید وثیقه. حکم 7 تن از مدیران و تعدادی دیگر از همکاران موسسه هم اعلام شد و هر یک به 4 تا 5 سال حبس محکوم شدند و دو نفر از اساتید نیز همچنان بدون حکم در بازداشت به سر می برند؛ به جرم تدریس و اداره موسسه ای که می کوشید جوابگوی نیاز هزاران دانشجوی بهایی محروم از تحصیل باشد

http://khabarnavard.blogspot.com/: منبع

 

Leave a Reply