محکومیّت ایران در سازمان ملل، انعکاسی از ناشکیبایی فزاینده در برابر نقض حقوق بشر

, , Leave a comment

(۲۸ آذر ۱۳۹۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۱)

سازمان ملل متّحد، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۱)، سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی – امروز مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، ایران را به خاطر ظلم به شهروندان خود محکوم کرد. این محکومیّت بازتابی از به پايان رسيدن شکيبائی جامعۂ بین المللی در برابر ايران و نقض حقوق بشر در آن کشور است

UN

مجمع عمومی با ٨۹ رأی موافق در برابر٠ ٣ رأی مخالف و ٦٤ رأی ممتنع، قطعنامه ای را تصویب کرد که بیانگر “نگرانی عمیق از موارد جدّی، مداوم و مکرّر نقض حقوق بشر” در ايران است

از سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) تقریباً هر سال قطعنامه های مشابهی دربارۀ وضعیّت حقوق بشر ایران در مجمع عمومی مطرح شده و قطعنامۀ امسال – که ماه گذشته به تصویب کمیتۀ سوّم مجمع عمومی رسید – با بالاترین درصد آرا که تا کنون بی سابقه بوده، تصویب شد

خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: “رأی امسال مجمع عمومی سازمان ملل نارضایتی مطلق جامعۀ بین المللی را از ظلم مداوم ایران نسبت به شهروندان خود کاملاً روشن می سازد

او گفت: “درصد بالای آراء امسال در عين حال نشان میدهد که جامعۀ بین المللی نقض حقوق بشر را در هیچ کجا نمی پذیرد و تعداد روز افزونی از ملّت ها بیش از پیش مایل و خواهان دفاع از حقوق بشر هستند

به گفتۀ خانم دوگال، عامل دیگری که در بالا بودن سطح آراء مؤثر بوده است نارضایتی بسیاری از ملّت ها از سرپیچی مکرّر ایران در همکاری با سازمان ملل متّحد و امتناع از پذیرا شدن بازپرسان ویژۀ حقوق بشر است

او اشاره کرد که ایران هنوز به احمد شهید، گزارشگر ویژه ای که سازمان ملل به تازگی برای رسيدگی به وضعیّت حقوق بشر در ایران تعیین کرده، اجازۀ دیدار از آن کشور را نداده است

خانم دوگال گفت: “از زمان انتصاب احمد شهید، ایران نه تنها از سفر او به آن کشور استقبال نکرده، بلکه حتّی مشروعیّت انتصاب او را نیز زیر سؤال برده است

در قطعنامۀ امسال از گسترۀ وسیع سوء رفتار ها در ایران، از جمله “افزایش چشم گیر” اعدام ها، استفاده از شکنجه، هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر به صورت روشمند، اعمال خشونت فراگیر علیه زنان و تبعیض مداوم علیه اقلیّت ها، از جمله پیروان آئین بهائی، ابراز نگرانی شده است

این قطعنامه که مشترکاً توسط ۴۲ کشور ارائه شده، به ویژه ۱۶ زمینۀ نگرانی را فهرست می کند که از جمله شکنجه و استفادۀ فزاینده از مجازات اعدام تا “محدودیّت های روشمند و جدّی علیه آزادی تجمّع مسالمت آمیز” و “سختگیری و محدودیّت های شدید در زمینۀ حق آزادی اندیشه، وجدان، دین یا عقیده” را شامل می شود

در مورد بهائیان در این قطعنامه به “افزایش حملات بر بهائیان و مدافعان آنها” اشاره شده است. این قطعنامه از “افزایش قابل ملاحظه ای در تعداد بهائیان دستگیر و بازداشت شده” و “اقدامات تازه برای محروم کردن بهائیان از اشتغال در بخش های عمومی و خصوصی” خبر میدهد

http://news.persian-bahai.org/story/329: منبع

 

Leave a Reply