پلمپ محل کسب یک شهروند بهائی در ساری

, , Leave a comment

واحد صنفی آرمان صفایی، شهروند بهائی ساکن ساری، توسط اداره اماکن نیروی انتظامی و با استناد به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، پلمپ شد

واحد صنفی آرمان صفایی، شهروند بهائی ساکن ساری، توسط اداره اماکن نیروی انتظامی به دلایل واهی پلمپ شد

بنابر گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، در مورخه ۱۵ دی ماه، پس از بازدید واحد صنفی آرمان صفایی، شهروند بهائی، در شهر ساری توسط واحد اماکن عمومی نیروی انتظامی، یک دستگاه لب تاپ که در آن اطلاعات مالی ایشان ذخیره بوده به اتهام وجود موسیقی ضبط شد. همچنین به حضور خواهر ایشان علیرغم دارا بودن پوشش اسلامی، مقنعه و هد بند، ایراد گرفتند. مامورین نیروی انتظامی، بدون یافتن هرگونه مورد مشکوکی به ایشان حکم پلمپ واحد صنفی را دادند. در حکم پلمپ به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی استناد شده است

طبق این دو ماده به هیچ عنوان نمی توان واحد صنفی نامبرده را پلمپ نمود چون ایشان علاوه بر پرداخت حق عضویت، تنها به همان کاری اشتغال دارند که در جواز کسب نوشته شده و به شغل دیگری مشغول نیستند

ماده ۲۷ قانون نظام صنفی

ـ محل‌ دایر شده‌ به‌وسیله‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ پروانه‌ کسب ‌دائم‌ یا موقت‌ برای‌ آن‌ صادر نشده‌ باشد، با اعلام‌ اتحادیه‌ رأساً
ازطریق‌ نیروی‌ انتظامی ‌پلمب‌ می‌گردد
ماده‌ ۲۸ قانون نظام صنفی

ـ واحد صنفی‌ تنها درموارد زیر پس‌ از گذرانیدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید، به‌
موقت‌ از یک‌ هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطیل‌ می‌گردد

– اشتغال‌ به‌ شغل‌ یا مشاغل‌ دیگر در محل‌ کسب‌، غیر از آنچه‌ در پروانه‌ کسب‌ قید گردیده‌ یا کمیسیون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌

– عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ به‌ اتحادیه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ در آئین‌نامه ‌مصوب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ است‌

http://www.rahana.org/archives/47159:منبع

 

Leave a Reply