در اعتراض به بازداشت مسئولین دانشگاه علمی آزاد بهاییان ایران

, , Leave a comment

  • ریاض سبحانی، شهروند بهایی که حدود 1 سال است که به اتهام همکاری با دانشگاه آنلاین بهاییان ایران در زندان به سر می برد .

   وی روز یکشنبه در ساعت 9/30

   صبح ، بنا به در خواست پزشکی قانونی استان تهران و بهداری زندان رجایی شهر ریاض سبحانی به بیمارس…تانی در تهران منتقل شد .


   این شهروند بهایی با تدابیر امنیتی و با دستبند و پابند در حالی به بیمارستان منتقل شد که هفته هاست از بیماری قلبی و ریوی و خونریزی معده رنج می برد و پزشکی قانونی به دفعات رای به عدم تحمل کیفر وی داده است .

   پیشتر همبندیان ریاض سبحانی به دفعات نسبت به وخامت وضع جسمانی و خطراتی که سلامت جانی این زندانی عقیدتی را تهدید می کند هشدار داده بودند .

   ریاض سبحانی 1 سال است که به اتهام همکاری با دانشگاه آنلاین بهاییان ایران در زندان به سر می برد . See More

    • منبع
    • http://www.facebook.com/#!/pages/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/168062949920067
   

  Leave a Reply