آتشی در خرمن

, , Leave a comment

تاکنشان

نمی‎دانم چه روی داده و کدامین رویداد هراسناکی پدیدار گشته که ناگاه از هر کرانهء ایران‎زمین ندای وادینا برخاسته و فریاد وامذهبا به عنان آسمان رسیده است.  گویی آتشی در خرمن افتاده که صدایی از جایی برخاسته و به دیگر نقاط نیز سرایت نموده است.  دو واژه را قافیه ساخته و سوار بر مرکب تقلید و تکرار در میدان خوف و هراس تاخت و تاز آغاز کرده‎اند. وهّابیت را با بهائیت هم‎وزن یافته و بی آن که به عقاید آنها و دوری هزاران سال نوری از یکدیگرشان را ملاحظه نمایند، در یک ردیف بیانشان نمایند و یکی را تهدیدی برای اهل تسنّن یابند و دیگری را برای اهل تشیّع دشمنی قدیم مطرح نمایند.

مگر نه آن که سالها است بهائیان در کنار شما زیسته‎اند و همواره زبانشان را در کام از حرکت باز داشته‎اید و قلمشان را بشکسته و از هر گونه نشر عقاید منعشان نموده و سخت تهدیدشان نموده‎اید که هیچ افترایی را پاسخ ندهند و هیچ دروغی را برملا نسازند و اگر جز این کنند به کنج زندانشان خواهید انداخت و بر بالای دارشان خواهید فرستاد؟ مگر نه آن که در این سی ساله از هیچگونه فشاری فروگذار نکردید و از هیچگونه ضربه و لطمه‎ای دریغ ننمودید؟ چه شده است که ناگاه فرهنگی شده‎اید و قصد مبارزهء فرهنگی نموده‏اید؟

اگر قصد آن دارید که در این میدان فرهنگ به فعالیتی چشمگیر بپردازید، باید که به بهائیان و وهّابیان نیز اجازت دهید سخن خویش بگویند و کلام خود را بیان دارند، والاّ به تنهایی به قاضی رفتن و راضی بازگشتن شرط قیام فرهنگی نیست.  می‎گویید که آنها بیان کلام خویش کنند و به نشر عقاید خود پردازند.  شما نیز چنین کنید. اگر بهائیان به انتقاد از عقاید شیعه پردازند، یا نفی باورهای آنها را نمایند، شما نیز دربارهء آنها چنین کنید.  اگر بهائیان به دیانت اسلام و باورهای شیعه و سنّی احترام گذارند، شما نیز دربارهء آنها چنین کنید. اگر احترام دوسویه باشد، شنوندگان توان شنیدن دارند و امکان داوری کردن تا پی به حقیقت برند و به سرمنزل مقصود برسند. چه که همگان را مقصود رستگاری است و رسیدن به رضای الهی. کسی نمی‎کوشد که دیگری را گمراه سازد.  اگر جز این باشد، و اگر مقصود منکوب کردن دیگران باشد، و اگر منظور از قیام فرهنگی در هم کوبیدن باورهای دیگران باشد، چندان به درازا نخواهد کشید که شنوندگان گوینده را رها سازند و در پی کسی روند که نشر آراء خود کند و اعتقادات خویش را بیان نماید و دلیل و برهان اتیان کند و به شعور انسانی احترام گذارد و آدمی را دارای عقل سلیم داند.

باشد که دست حق به همراه هر آن کسی باشد که قصد هدایت ابناء بشر را دارد.  دلتان آگاه و جانتان پرانتباه باد.

 

 

Leave a Reply