کارشناس سازمان ملل متحد خواستار لغوِ «نقض آشکارِ حقوق بهائیان»‌ در ایران گردید

, , 2 Comments

مأخذ: www.bic.org

ترجمه:‌ بهائیان در آئینه مطبوعات

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

نیویورک ـ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ ـ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید در مورد وضعیّتِ حقوق بشر در ایران، خواستارِ خاتمه بخشیدن به «نقض آشکارِ حقوق جامعۀ بهائیِ ایران» گردید.

آقای جاوید رحمان در گزارشی مفصّلی که به سازمان ملل متحد ارائه داد؛ با اشاره به «نقض آشکارِ حقوق بشر» بزرگترین اقلیّت مذهبیِ غیر مسلمان در ایران، خواستار توقف این تبعیض‌ها گردید.

همچنین نمایندگان کشورهای آلمان، نروژ و ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و سوئیس با اظهار همدردی عمیق از این مسئله، بیاناتی را دربارۀ تبعیض علیه «مذاهب غیر رسمی» ایراد داشتند.

در گزارش سازمان ملل متحد چنین آمده است: «گزارشگر ویژه، با ارائۀ شواهد و اسناد مربوطه، نگرانی شدید خود را از نقض آشکار حقوق انسانیِ اقلّیتهای مذهبی و قومی … در ایران اظهار نمود.»

«اتّهامات وارده شامل اتّخاذ خط‌ مشیهای تبعیض‌آمیز بر علیه بهائیان، نظیرِ اعمالِ محرومیّت در اشتغال به کار و کسب درآمد آبرومندانه، ممانعت از حق تحصیلات دانشگاهی، تعطیلِی مغازه‌ها و بستنِ اماکن کسب و کار، و در نهایت برقراری تبعیضِ قانونی بر علیه بهائیان با رسمیت ندادن به آنها در کنار سه اقلّیت دیگرِ به رسمیّت شناخته شده در قانون اساسی، میباشد.

در حال حاضر حدود ۶۰ نفر بهائی زندانی هستند و این در حالیست که روزانه ده‌ها هزار بهائیِ دیگر، تنها به دلیلِ باورهای مذهبی خویش، طعمِ تلخ محرومیّتهای تحصیلی، اقتصادی و فرهنگی را میچشند.

منازل بهائی مرتّباً مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته و اعضای جامعه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستگیر و بازداشت میگردند. اماکنِ کسب و کار بهائیانِ شاغل تعطیل و مُهر و موم شده و آنان را از کسبِ درآمدِ مشروع محروم مینمایند. همچنین هزاران نفر از جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاهها محروم و یا پیوسته به علّت پیروی از باوهای مذهبی خویش از محل تحصیل اخراج میشوند.

 

2 Responses

Leave a Reply