بیانیّۀ خانم کاترین اَشتون به نمایندگی از سوی اتحادیۀ اروپا در مورد ایران

, , Leave a comment

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۰) شورای اتحادیّۀ اروپا، بروکسل

Mrs. Kathrine Ashton - خانم کاترین اشتن
Mrs. Kathrine Ashton – خانم کاترین اشتن

بیانیّۀ نمایندۀ عالی، خانم کاترین اشتن از سوی اتحادیّۀ اروپا در مورد ایران

از زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، موقعیّت حقوق بشر در ایران به شدت بدتر شده است. بسیاری از ایرانیان در طی سال گذشته به دست مقامات ایرانی مورد خشونت قرار گرفته، به زندان افتاده و مورد تضییقات قرار گرفته اند. ما شاهد جوّ ترس و وحشت مستمر در اثر تهدید های متداوم روزنامه نگاران، مدافعین حقوق بشر، دانشجویان و همۀ آنان که زبان به پشتیبانی از حقوق حقّۀ خود میگشایند بوده ایم.

اتحادیّۀ اروپا از ایران میخواهد که به شهروندان آن کشور حق بیان داده و بالاخص اجازه دهد که ایشان بتوانند آزادانه مکاتبه نموده و از طریق تلویزیون، رادیو، پخش ماهواره ای و اینترنت از اخبار آگاهی یابند. ما جدّاً از اخبار رفتار ناهنجار و شکنجۀ افراد دستگیر و زندانی شده و نیز از اخبار اِعمال فشار برای اقرارگیری از آنان بسیار نگرانیم و از ایران انتظار داریم که به محاکمات منصفانه مندرج در مادۀ ۱۴ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی احترام بگذارد. اِعمال تبعیض در مورد اقلیّت های دینی و قومی از دیگر امور نگران کننده است. اتّحادیّۀ اروپا محاکمۀ جاری رهبران بهائی را به دقت زیر نظر خواهد داشت.

گروه اتّحادیّۀ اروپا استفاده از اعدام را در مواردی که از نظر قوانین بین المللی به عنوان وسیله ای برای ارعاب مخالفین سیاسی تحریم شده محکوم مینماید.

ما از این موقعیّت استفاده نموده به مردم ایران اطمینان میدهیم که شما فراموش نشده اید. اتّحادیّۀ اروپا به اعتراضات خود و بیان خواسته اش از مقامات ایرانی برای احترام به حقوق شهـروندان آن کشور بر اساس تعهدات بین المللی که ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق های حقوق بشر به آن تعهد نموده ادامه میدهد.

http://news.persian-bahai.org/story/218 : منبع

 

Leave a Reply