هرانا – خبرگزاری حقوق بشر ایران: گزارش ماهانه نقض حقوق بشر / خرداد 89

, , Leave a comment

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر / خرداد 89
گزارش ماهانه نقض حقوق بشر / خرداد 89

خبرگزاری حقوق بشر ایران گزارش ماهانه خود را منتشر کرده است. موارد مربمط به بهاییان در راپرت در ظیل ذکر شده است.

راپرت کامل هرانا را اینجا بخوانید

=====================================

بيخبري از وضعيت دو شهروند بهايي بازداشت شده ساكن مازندرن: از وضعيت دو شهروند بهايي اهل مازندران به نام هاي شهناز رنجبر و مشتاق سمندري، اطالعي در دست نيست.

وضعيت نامطلوب صهبا رضواني در زندان اوين: وضعيت جسمي صهبا رضواني، شهروند بهايي محبوس در زندان اوين، در معرض خطر قرار دارد.

تحت فشار قرار داشتن يكي از شهروندان بهايي در زندان براي اخذ تعهد: ناهيد قديري شهروند بهايي ساكن مشهد كه از تاريخ

24 اسفند ماه سال گذشته بازداشت و نزديك به 90 روز است در سلول انفرادي نگهداري مي شود به شدت توسط ماموران اداره اطالعات مشهد تحت فشار قرار دارد.

پيام فناييان ٓازاد شد: پيام فناييان از بهاييان بازداشت شده در روز عاشورا شب گذشته ٓازاد شد.

اقدام ماموران امنيتي براي بازداشت سارا محبوبي، از دانشجويان محروم از تحصيل: ظهر روز شنبه 29 خردادماه ماموران امنيتي به منزل سارا محبوبي دانشجوي اخراجي بهايي ساكن ساري به منظور بازداشت وي هجوم ٓاوردند.

محكوميت چند شهروند بهايي ساكن ساري: در تدوام سركوب اقلييت هاي مذهبي در استان مازنداران دادگاه انقالب شهرستان ساري احكام 4 شهروند بهايي را صادر و به ايشان ابالغ نمود.

بازداشت دو شهروند بهايي ساكن همدان: دو شهروند بهايي زن ساكن همدان به نام هاي صهبا خادمي و سرور سرو ِِريان بازداشت شدند.

بازداشت مشتاق سمندري شهروند بهايي ساكن بابل: مشتاق سمندري، شهروند بهايي ساكن بابل پس از احضار به دادسراي شهر بابل توسط اداره اطالعات اين شهر بازداشت شد

بازداشت يك شهروند بهايي براي اجرايي كردن حكم يك و نيم سال حبس تعزيري اش: بهنام متعارفي از شهروندان بهايي سمنان پس از احضار به دادگاه انقالب اين شهر براي اجراي حكم حبس خود روانه زندان شد.

تداوم اعمال فشار و ٓازار بهاييان مازندران: در پي تشديد روزافزون اذيت و ٓازار بر شهروندان بهايي مازندران از سوي اداره اطالعات استان دو تن بازداشت، چهار تن احضار و يك تن نيز محكامه شده است.

ادامه فشار بر بهاييان مازندران در پي يورش به منزل يك خانواده بهايي: شش تن از نيروهاي امنيتي با معرفي خود به عنوان »مامور دارايي«، وارد منزل قوامالدين ثابتيان، شهروند بهايي ساكن ساري شده و به تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصي پرداختند.

منبع : http://www.hra-news.org/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/2262-1.html

 

Leave a Reply