بیانیه مامورعالیرتبۀ حقوق بشر در مورد تبعیضات وارده بر علیه بهائیان و دیگر گروه‌های مذهبی شناخته نشده در ایران

, , Leave a comment

منبع: www.auswaertiges-amt.de

برگردان: بهائیان در آئینه مطبوعات

امروز (۳۱ ژانویهباربل کافلر، مأمور عالیرتبۀ کمکهای بشردوستانه در دفتر وزارت امور خارجۀ آلمان بیانیه زیر را در مورد تغییرات به عمل آمده در فرمِ درخواست کارت شناسایی ملّی ایرانی صادر کرد:

این روزها، خبرهای بسیار نگران کننده ای از ایران به دستمان رسیده است. بر اساسِ قوانین جدید تدوین شده، دولت ایران از صدور کارت شناسایی ملی برای بهائیان و سایر اقلیت های غیر رسمی ممانعت به عمل آورده که این امر نشان دهندۀ تخلفی جدی از قوانین حقوق بشر است. در چنین شرایطی، اعضای اقلیت های شناخته نشده در قانون اساسی، مجبور به انکار هویت دینیِ خود به منظور اخذِ کارت شناسائی ملِّی هستند. و این در حالی است که متأسفانه بدون در دست داشتن کارت مزبور، افراد نمیتوانند ملکی خریداری کنند و یا برای تهیۀ گذرنامه و گواهینامه رانندگی اقدام نمایند.

دیگر زمان آن فرارسیده که به این گونه تبعیضات سنگین و ناروا بر علیه بهائیان و دیگر اقلیت های غیررسمی خاتمه داده شود. وقت آنست که حقوق حقّۀ مردم ایران در انتخاب آزادانۀ مذهب به آنان باز گردانده شود، حقوقی که حکومت ایران، احترام به آن را در زمان عقد میثاق های بین المللی تضمین میکند.

اطلاعات زمینه‌ای

فرم جدیدِ درخواست کارت شناسایی در ایران تنها برای پیروان ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایرانیعنی اسلام ، مسیحی ، یهودی و زرتشتی معتبر میباشد. به همین دلیل، اعضای سایر ادیان غیر رسمی از جمله بهائیان، مجبور به انتخاب یکی از این دو راه هستند: کتمان عقیده و انکار ایمان و یا صرف نظر کردن از حقوق اوّلیّۀ شهروندی نظیر بهره وری از خدمات عمومی پایه چون درخواست وام بانکی، نقد کردن چک یا خرید ملک. دولت آلمان همواره در جهت آزادی مذهب در ایران فعالیت می کند.

 

Leave a Reply